Biznes i finanse

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej – to musisz wiedzieć!

Ochrona przeciwpożarowa to bardzo ważne zagadnienie. Regulowane jest specjalną Ustawą o ochronie przeciwpożarowej. Jakie są jej założenia? Jak przepisy o ochronie przeciwpożarowej wpływają na budownictwo biurowe, jednorodzinne i wielorodzinne? C

Czym jest ochrona ppoż oraz w jaki sposób powinna się odbywać?

Mówiąc w dużym skrócie, ochrona przeciwpożarowa powinna polegać na realizacji specjalnych przedsięwzięć. Ich celem jest ochrona zdrowia, życia i mienia, ale również środowiska naturalnego przed pożarem, klęską żywiołową i innymi zagrożeniami, które są w danym momencie dość realne. Chodzi tutaj głównie o zapobieganie powstawaniu takich sytuacji, w których rozwinąłby się pożar oraz myśleniu do przodu, czyli zorganizowaniu zawczasu specjalnych przejść i wyjść ewakuacyjnych, które sprawdzą się przy konkretnej liczbie ludzi.

O czym mówi Ustawa o ochronie przeciwpożarowej?

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej informuje o tym, jak:

  • zapobiegać powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej oraz innego miejscowego zagrożenia,
  • zapewnić siły i środki do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej oraz innego miejscowego zagrożenia,
  • prowadzić działania ratownicze.

Jak powinno wyglądać zapobieganie pożarom i klęsce żywiołowej?

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpożarowej bardzo dobitnie określa obowiązki właścicieli obiektów budowlanych. Ustawa o ochronie ppoż wymienia takie obowiązki, jak:

  • przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
  • wyposażenie budynku w specjalne urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
  • zapewnienie konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich niezawodne i sprawne funkcjonowanie,
  • zapewnienie osobom przebywającym w budynku na bezpieczną ewakuację,
  • przygotowanie budynku do działań ratowniczych,
  • zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
  • ustalenie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

To, co jest ważne w ochronie ppoż., to prawo budowlane, które musi być przestrzegane. Tylko w ten sposób można realnie ochronić ludzi przed ewentualnymi skutkami pożaru. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków trzeba być bardzo ostrożnym i brać je pod uwagę, ponieważ tylko wtedy można mieć pewność, że wszyscy ludzie w budynku będą bezpieczni! Więcej informacji znajdziesz na stronie https://pol-poz.pl/ochrona-ppoz.

Dodaj komentarz